การขนส่งข้ามพรมแดนส่วนใหญ่เมื่อสินค้าถึงประเทศปลายทางจะต้องได้รับการชำระภาษี และอากรขาเข้าที่เหมาะสม การคำนวณจำนวนเงินที่ถูกต้องของภาษีและหน้าที่ที่ต้องจ่ายเป็นกระบวนการซับซ้อนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยการเสียภาษีประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่

 

ภาษี - Tax

     เป็นการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ การนำสินค้าเข้าประเทศแน่นอนว่าจะต้องมีการเสียภาษี ภาษีจะเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดก็ตาม แต่ก็จะมีการยกเว้นในบางกรณี เฉพาะบางประเทศ หรือบางรัฐ เพราะรัฐบาลมีกฎหมายปลอดภาษีให้กับประชาชน เช่น ถ้าหากสินค้าที่สั่งเข้ามาในสหรัฐอเมริกา แล้วมีใบสั่งซื้อสินค้าที่มีมูลค่าต่ำว่า 800 เหรียญ ก็จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนั่นเอง แต่ละประเทศมีขั้นต่ำที่ไม่ต้องเสียภาษีเท่าไร (De minimis)

   

*VAT คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค เป็นส่วนย่อยของ TAX

 

อากร - Duty

     เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะบังคับจัดเก็บจากราษฎร เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม จะเรียกเก็บตามส่วนของมูลค่าสินค้า และส่วนของปริมาณสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าประเทศปลายทางมีกฎหมายในการเก็บภาษีอย่างไร เพราะแต่ละประเทศก็จะมีการเรียกอากรที่แตกต่างกันไป เช่น การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าหากส่งของเพื่อการพาณิชย์

ก็อาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการค้า (Merchandising Processing Fee) ภาษีขาย (Sales Tax) และภาษีเงินได้ (Internal Revenue Tax) เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

De Minimis

     มูลค่าสูงสุดของพัสดุที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งแต่ละประเทศจะแตกต่างกันว่าจำนวนเงินขั้นต่ำคำนวนจากมูลค่าของสินค้านั้นไม่เกินเท่าใด ดังนี้

 

ประเทศDe Minimisคิดเป็น THBหมายเหตุ
Andorra12 ยูโร450
Argentina25 ดอลล่าร์สหรัฐ800
Armenia150,000 อามาเนียดรัมส์10,000
Australia1000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย25,000
Austria150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Bahrainไม่มีไม่มี
Bangladesh1000 ทาคา400
Belarus10 ยูโร400
Belgium150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Bolivia100 ดอลล่าร์สหรัฐ3,300
Bulgaria150 ยูโร และ 15 ยูโร6,400ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 15 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Brazil50 ดอลล่าร์สหรัฐ1,700
Brunei400 บรูเนียนดอลล่าร์9,700
Cambodia50 ดอลล่าร์สหรัฐ1,700
Canada20 ดอลล่าร์สหรัฐ500
Chile30 ดอลล่าร์สหรัฐ1,000
China50 หยวน300
Colombia200 ดอลล่าร์สหรัฐ6,700
Costa Ricaไม่มีไม่มี
Croatia150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Cyprus150 ยูโร และ 17 ยูโร6,500ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 17 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Denmark150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Dominican Republic200 ดอลล่าร์สหรัฐ6,700
El Salvadorไม่มีไม่มี
Ethiopia20 ยูโร770
Finland150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
France150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Germany150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Greece150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Hungary150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Iceland1,000 โครน่า300
India10,000 รูปี5,000
Indonesia50 ดอลล่าร์สหรัฐ1,700
Iran50 ดอลล่าร์สหรัฐ1,700
Ireland150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Israel100 ดอลล่าร์สหรัฐ3,400
Italy150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Japan10,000 เยน3,000
Korea150 ดอลล่าร์สหรัฐ5,000
Latvia150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Lithuania150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป
Luxemburg150 ยูโร และ 22 ยูโร6,600ต้องชำระ 2 ส่วน 150 ยูโรคือ สิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว และ 22 ยูโร คือภาษีสินค้าทั่วไป